Friese overheden en kennisinstellingen besluiten tot gezamenlijke inzet Europa

Geplaatst op 12 april 2022
Friese overheden en kennisinstellingen besluiten tot gezamenlijke inzet Europa

De provincie Fryslân, alle achttien Friese gemeenten en drie Friese kennisinstellingen hebben besloten tot een krachtige gezamenlijke inzet om Europese kansen beter te benutten. De partijen bundelen hun krachten in de Friese Projectenmachine die op vrijdag 4 maart 2022 is gepresenteerd in NHL Stenden Hogeschool.

Het beleid van Europa is gericht op klimaat, duurzaamheid, digitalisering en het vergroten van de sociale samenhang. Dat biedt de komende periode volop kansen voor regio’s omdat ze uitgedaagd worden een bijdrage te leveren aan die Europese ambities. Die kansen zijn er zeker ook voor Fryslân.

Meer en betere projecten ontwikkelen

De Friese Projectenmachine moet ervoor zorgen dat vanuit Fryslân meer en betere (samenwerkings-) projecten kunnen worden ontwikkeld. Met die projecten doen we een beroep op Europese fondsen. De Brusselse middelen zijn geen doel op zich, maar een middel om de brede welvaart in Fryslân te verhogen. Daarbij wordt gewerkt vanuit het idee dat sterke punten van Fryslân een bijdrage kunnen leveren aan de ambities van Europa. Denk daarbij aan zaken als watertechnologie, circulaire economie, natuur inclusieve landbouw, de maritieme sector en cultuur. Het doel is om in de periode 2021-2027 minimaal € 130 mln. aan Europese middelen in Fryslân te laten neerdalen.

Gemeenten Noordoost Fryslân stappen in voor twee jaar

De vier gemeenten in de regio Noordoost Fryslân doen vooreerst mee voor een periode van 2 jaar. “Wy wolle dizze perioade brûke om oan te toanen dat de Fryske Projektenmasjine foar ús as plattelânsregio giet wurkjen”, zo licht wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel namens de regio toe. “Dêrom sette wy ús der fanút ús regio maksimaal foar yn om hjir mei inoar in sukses fan te meitsjen. Wy sjogge ek kânsen foar ferbining mei de Fersnellingsaginda en ANNO III” Gedeputeerde Friso Douwstra heeft daar alle vertrouwen in. “In Europa liggen volop kansen voor Friese organisaties. Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst gaan we samen vol aan de slag om deze kansen te verzilveren.”

Ondernemers en instanties kunnen Europese projecten aanmelden

De Friese Projectenmachine gaat initiatiefnemers met advies en ondersteuningssubsidies helpen om hun ideeën uit te werken tot kansrijke projecten. De komende maanden zal hiervoor een Uitvoeringsteam worden gevormd. Vanaf 7 maart 2022 kunnen ondernemers en instanties met ideeën voor Europese projecten zich al melden op www.fryslan.frl/frieseprojectenmachine

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: