Nieuw college in Noardeast-Fryslân: ‘Ferbûn mei de Mienskip‘

Geplaatst op 26 juli 2022
Nieuw college in Noardeast-Fryslân: ‘Ferbûn mei de Mienskip‘

Er is een nieuw college in Noardeast-Fryslân. Het nieuwe gemeentebestuur, bestaande uit Aant Jelle Soepboer (FNP), Jouke Douwe de Vries (S!N), Bert Koonstra (FNP), Sjoerd Keizer* (S!N) en Pieter Braaksma (GBNF) wil in de komende vier jaar de mienskip centraal stellen. Het coalitieakkoord heeft de naam ‘Ferbûn mei de Mienskip‘ gekregen. 

Verbinding

De missie van het nieuwe college is om de komende jaren meer in contact te komen met de inwoners en ondernemers. De opgaven en ambities zijn groot en daarbij willen ze inzetten op verbinding. FNP, S!N en GBNF komen met vijf wethouders, deels in deeltijd, die alle vijf ook contactwethouder zijn voor een deel van de gemeente. Vanuit hun portefeuille en samen met de dorpencoördinatoren en bedrijvencontactfunctionarissen zullen de wethouders actief contact met inwoners, bedrijven en organisaties zoeken. De hoofdthema’s in het coalitieakkoord zijn mienskip, wonen, zorg, economie en duurzaamheid.

Economie

Om de werkgelegenheid, de economische vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente te verhogen, wil het college het economische klimaat van Noardeast-Fryslân bevorderen. Sleutelwoorden daarbij zijn: ruimte voor ondernemers, samenwerking (zowel met ondernemers als in ANNO verband in de regio), kansen benutten, passend bij de gemeente.

Portefeuilleverdeling college Burgemeester & Wethouders:

Burgemeester Johannes Kramer:

Bestjoer, Iepenbiere Oarder en Feiligens

– APV

– Burgerzaken / verkiezingen

– Voorlichting en communicatie

– Bestuurlijke betrekkingen (bijv. ANNO)

– Toezicht en handhaving (publiek domein)

– Bedrijfsvoering; P&O, Communicatie

Aant Jelle Soepboer:

Mienskip, Kultuer, Behear en Miljeu

– Dorpen- en wijkenbeleid

– Sociale verbondenheid

– Betrokkenheid burgers

– Voorzieningenniveau

– Cultuur en media

– Meertaligheid

Monumenten en erfgoed

– Beheer openbare ruimte

– Biodiversiteit

– Beheer en onderhoud begraafplaatsen

– Milieu

– Afvalbeleid en afvalinzameling

Jouke Douwe de Vries:

Soarch en Wolwêzen (Sociaal Domein) / Soarch en Wolwêzen en Finânsjes

– Sociaal Domein

– Onderwijs (kinderopvang / vve, onderwijs huisvesting)

– Gezonde leefstijl (bewegen, voeding)

– Welzijnswerk (algemeen)

– Jobinder

– Financiën

– Verkoop gemeentehuizen Kollum en Ferwert

– Bestuurlijke samenwerking gemeente Dantumadiel (1)

Bert Koonstra:

Wenjen, Romte en Fergunnings

– Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit

– Wonen

– Grondbeleid

– Omgevingswet

– Bedrijfsvoering en Dienstverlening

– ICT

– Centrale Huisvesting

– Vergunningverlening

– Huisvesting ambtelijk apparaat

– Toezicht en handhaving (omgeving)

– Bestuurlijke samenwerking gemeente Dantumadiel (2)

Sjoerd Keizer: (Sjoerd Keizer is door persoonlijke omstandigheden afgetreden als wethouder en wordt vervangen door Rebecca Slijver. Zij neemt de volledige portefeuille van Sjoerd Keizer over).

Ekonomy, Rekreaasje/-toerisme en sport

– Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven

– Detailhandelsstructuur

– Toekomstbestendig duurzame- en innovatieve bedrijvigheid

– Arbeidsparticipatie / toeleiding naar werk

– Recreatie en toerisme

– Sport

– Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen

– Regiodeal / Versnellingsagenda

Pieter Braaksma:

Duorsumens, Ferkear/Ynfra en Lanbou

– Duurzaamheid

– Energietransitie

– Landbouw

– Holwerd aan Zee

– Verkeer en vervoer

– Meerjarig onderhoudsbeleid infrastructuur

*Sjoerd Keizer: (Sjoerd Keizer is door persoonlijke omstandigheden afgetreden als wethouder en wordt vervangen door Rebecca Slijver. Zij neemt de volledige portefeuille van Sjoerd Keizer over).

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: