Wethouder Bert Koonstra: ‘ Wenjen is in basisrjocht’

Geplaatst op 20 april 2023
Wethouder Bert Koonstra: ‘ Wenjen is in basisrjocht’

Hij houdt van variatie en projectmatig werken: Bert Koonstra is nu tien maanden wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân en voelt zich als een vis in het water. “It foldocht poerbêst”, aldus Koonstra, die de portefeuille wonen, ruimte en vergunningen onder zijn hoede heeft.

De 47-jarig Koonstra uit Sweagerbosk – die vanaf 2014 in de politiek zit – kan zijn ervaringen als zelfstandige in de bouw, zijn opleiding HBO-recht en eerdere banen bij het UWV en binnen het sociaal domein van de gemeente Smallingerland goed gebruiken in zijn functie als wethouder. “Ik bin gjin man fan fyftjin jier itselde dwaan. Sa ha ik in bedriuw hân yn mitsel – en lymwurken. Dat stikje ûnderfining yn de bou kin ik no goed brûke, lykas myn juridyske eftergrûn en myn ûnderfining yn gemeentelân”, legt hij uit.

Geen dag is gelijk als wethouder en daar houdt Koonstra wel van. Met lange werkweken, veel contacten en weekenden waarin dossiers moeten worden gelezen, heeft hij zich nog geen moment verveeld. Veel aandacht gaat uit naar inwoners, wonen, uitbreiding van bedrijventerreinen, betere bereikbaarheid en parkeren, om maar een greep te doen uit de veelheid aan onderwerpen die binnen zijn portefeuille vallen.  “As gemeente moatst plannen meitsjen bliuwe en doelen stellen bliuwe foar de takomst. Goede kontakten mei ynwenners, ûndernimmers, provinsje en de lanlike oerheid binne dêrby wichtich. Ik ha koartlyn bygelyks twa koarte petearen hân mei minister Hugo de Jonge. Hooplik smyt dat wat op.”

Wonen

Dat wonen een basisrecht is en dat iedereen een betaalbare huur- of koopwoning moeten kunnen krijgen, staat voorop bij Koonstra. Het is een complex onderwerp waarbij rekening gehouden moet worden met diverse facetten, zoals een goede verhouding tussen kwantiteit en kwaliteit, de verschillende bouwplannen in de gemeente, de diversiteit aan woningen, de combinatie woon en zorg en de realisering van de huisvestingsverordening, waardoor de gemeente grip houdt op welke woning bij wie terecht komt.

Zo moet de flexibele doorstroomlijst er voor zorgen dat alle bouwplannen in de gemeente – die bestaat uit 52 dorpen en de stad Dokkum – voor eind 2024 door de gemeente in behandeling worden genomen. “It giet om plannen dy ’t yn ferskate fazen sitte en dy ’t  ûnder oare by partikulieren, projektûntwikkelers en doarpsbelangen wei komme: by de ien kin de heipeal al hast yn de grûn, wylst de oare noch yn de sketsfaze sit. As in bouplan soepel ferrint kin dat foarrang krije op in plan dêr ’t net folle skot yn sit. En it ferskaat fan it oanbod – fan starterswenten, libbensrinbestindige huzen, sosjale hierwenten oant en mei huzen yn it djoerdere segmint – hâlde wy dêrby goed yn ‘e gaten. Sa wolle wy de bou fan 1200 wenten mooglik meitsje yn de kommende jierren.”

Bedrijventerreinen

Als derde mkb-gemeente in de provincie Fryslân moet je zorgen dat bedrijven in Noardeast-Fryslân willen blijven of kunnen starten, vindt Koonstra. “Wy wolle ús posysje boargje en fersterkje. Soks kin ûnder oare troch te soargjen foar in goede ûntsluting en útwreiding fan de bedriuweterreinen. Tsien bunder ekstra bedriuweterrein by Betterwird yn Dokkum, fjouwer bunder yn Hallum, twa yn Kollumersweach en plannen yn Kollum foar ekstra bedriuweterrein binne dêr foarbylden fan. Dêrby moatte wy wol rekken hâlde mei de oerbelêsting fan it stroomnetwurk en it hjoeddeistige stikstofbelied.”

Contact

Als contactwethouder staat Koonstra – evenals zijn vier collega-wethouders – dicht bij de inwoners van zijn gemeente. “Elke wethâlder is it fêste oansprekpunt fan in tal doarpen en stedswiken en dat wurket goed. Mei help fan de fêste doarpekoördinator kinne wy nau kontakt hâlde mei de mienskip. Dat hawwe wy yn it koälysje-akkoart ôfpraat. Wy wolle de lyntsjes koart hâlde. Dat is belangryk yn in grutte gemeente.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: