Nieuwe centrumvisie Burgum

Geplaatst op 11 november 2021
Nieuwe centrumvisie Burgum

Het gaat weliswaar relatief goed met het centrum van Burgum. Maar is dat over tien jaar ook nog zo? Koopgedrag, belevings- en woonbehoeften veranderen. De kunst is om daar op tijd op in te spelen en te zorgen dat ons centrum toekomstbestendig is. Voor het centrum van Burgum betekent dat vooral dat we moeten bedenken hoe we kunnen bewegen van niet alleen een ‘place to buy’, maar ook een ‘place to be!’  

Om te weten of het centrum van Burgum nog attractief is en in alle opzichten nog goed functioneert, wil de gemeente Tytsjerksteradiel in de tweede helft van dit jaar een nieuwe centrumvisie voor Burgum opstellen. De gemeente doet daarvoor een beroep op de expertise van bureau Broekhuis Rijs & De Gier Advisering (BRDG). De gemeente en diverse stakeholders (Dorpsbelangen Burgum, HIMBO, Koninklijke Horeca Nederland) gaan het externe bureau voeden met informatie, zodat zij deze visie kunnen opstellen. Daarnaast zullen ook andere partijen worden geraadpleegd, zoals de woningbouwvereniging, vastgoedeigenaren, bewoners en relevante, cultureel maatschappelijke instellingen. Met de op te stellen visie kunnen beleidsmakers en politiek in Tytsjerksteradiel de juiste koers gaan bepalen voor het ‘kloppend hart’ van Burgum, het centrumgebied.  

Aanleidingen voor deze ‘Centrumvisie Burgum’ is de actualisatie van de centrumvisie van 18 februari 2010 (Masterplan Centrum Burgum), maar wordt ook ingegeven door toenemende druk op de functies in het centrum. Steeds vaker dient de vraag zich aan of een leegstaande commerciële ruimte in het centrum van Burgum mag worden ingevuld als woonfunctie. Dergelijke keuzes hebben niet alleen ruimtelijke impact, maar ook invloed op de fysieke uitstraling van het centrum en het dagelijks gebruik ervan (bijvoorbeeld door de extra parkeerdruk). 

Bureau BRDG zal onder andere onderzoek doen naar de meest recente centrumontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar. Daarnaast zal het bureau een onderbouwde visie geven hoe om te gaan met actuele zaken die impact hebben op de centrumfuncties in Burgum. Daarbij moet gedacht worden aan de invloed van het internet-winkelen, de gevolgen van de COVID-pandemie en de ontwikkeling van Noord Nederland als ‘nationale periferie’ (immers, het is goedkoper en ruimer wonen in Burgum dan in de Randstad). Ook de invloed van de Centrale As op de ontwikkelingen van Burgum komen aan bod in de centrumvisie; is het meetbaar wat de aanleg van de Centrale As voor de gemeente Tytsjerksteradiel heeft betekend? Daarnaast zal er gekeken worden naar de fysieke kwaliteit van het centrum. Deze met name stedenbouwkundige toets zal bureau BRDG uitvoeren in nauwe samenwerking met stedenbouwkundige Frans Beune en architectenbureau KAW. De planning is eind dit jaar (2021) tot een afronding van het visiedocument te komen en het visierapport te presenteren aan de gemeenteraad. 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: