Wethouder Hanneke Jouta: ‘Tink grut!’

Geplaatst op 1 april 2023
Wethouder Hanneke Jouta: ‘Tink grut!’

De overeenkomst tussen het ondernemerschap en het wethouderschap is voor wethouder Hanneke Jouta dat je in beide functies groot moet durven denken. Deed ze in haar hoedanigheid als ondernemer zomaar zaken met de Aldi, als wethouder stapte ze afgelopen herfst in de ambitieuze schoenen van Aant Jelle Soepboer. “Meitinke oer de fyzje fan ús gemeente, wêr’t wy hinne wolle en hoe’t wy dat oanpakke sille, dat fyn ik moai. Dêrfoar strûp ik graach de mouwen op.”

Jouta heeft het wethouderschap nooit geambieerd. “Ik sit al santjin jier yn de gemeentepolityk, ik bin net ien dy’t mysels nei foaren skood. Doe’t ik nei de winst fan de FNP by de foarige riedsferkiezings fraksjefoarsitter waard, moast ik echt even sykje nei myn plakje en dat wie fan ’t neijier doe’t ik begûn as wethâlder lyksa.” Maar de lange termijndoelen voor ogen zien en de juiste stappen zetten die nodig zijn om ambities te bereiken: dat past Jouta als een jas. “Ik fyn it machtich ynteressant en hiel bysûnder dat ik dêr ûnderdiel fan wêze mei.”

Mienskip en landschap

Speerpunten van de vlotte Ferwerter zijn onder andere het Frysk, de mienskip en het landschap. “Wy tinke nei oer hoe’t it ferskate lânskip yn ús gemeente ûntstien is en wat we dêrmei kinne. De skiednis fan it lân, mar ek de mienskip dy’t der libbet en harren takomst is liedend foar alle ûnderwerpen yn myn portefúlje. As wy it bygelyks oer bioferskaat ha, past it wol by in stêd as Dokkum om in soad beammen te plantsjen, mar folle minder goed by in doarp as Ferwert.” In bijvoorbeeld de erfgoednota en het biodiversiteitsplan komen dit soort zaken ook naar voren. “Guon saken wienen al yn ûntwikkeling, mar as ik earne echt oars oer tink, lit ik dat witte. Ik sit hjir fansels net foar neat.”

MFC en gemeentewerven

Sommige onderwerpen spelen al jaren, zoals zorgen om MFC It Spektrum in Burdaard. “It is yn 2011 boud, doe’t ik noch yn de gemeenteried yn Ferwerderadiel siet.” Maar het is te groot voor het dorp en draait al jaren met verlies. Om een faillissement af te wenden, heeft de gemeente de lening van het MFC bij de BNG Bank in één keer afgelost. “No moatte wy fierder. It kostet in soad jild en wy ha as gemeente net ien, mar 52 doarpen om rekken mei te hâlden. Tegearre mei Burdaard tinke wy nei oer oplossingen.” Een heel ander onderwerp is de centralisering van de gemeentelijke werven. “Ik fyn it ek prachtich om dêroer mei te tinken en dit mei syn allen op in goeie manier foarinoar te krijen.”

Goed luisteren

Jouta heeft geen behoefte om te ‘shinen’ als wethouder, zoals ze het zelf zegt. Ze heeft veel liever dat mensen vinden dat ze goed luistert en zich inzet voor de mienskip. “Fansels rinne je tsjin saken oan, mar hast oeral is wol in oplossing foar. Ik wol dan ek tsjin ús ynwenners en ûndernimmers sizze: tink grut, lit jim net tsjinhâlde. Ik begryp hiel goed dat minsken foarút wolle. Wy geane derfoar!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@ondernemendnetwerknoordoost.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: